Regulamin sklepu internetowego - Polemika.com.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży
  prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.polemika.com.pl. Sklep prowadzi Agnieszka
  Leśniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polemika Agnieszka Leśniak, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
  właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz, NIP 9291709416, REGON
  301331327, BDO 000281178 zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej: sklep@polemika.com.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 690 970 600;
  c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.polemika.com.pl, w
  sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub
  zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
  zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia
  do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego
  danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien
  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
  antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca
  działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
  Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
  dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z
  prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
  Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
  1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr
  827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
  określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
  nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1.
  lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się
  przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
  trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego
  niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
  Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie
  własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
  zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są
  świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja
  następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze
  stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
  Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta
  żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości
  przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy
  podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
  rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie
  informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i
  ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji
  Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach
  Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa
  o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom
  kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania
  wiadomości przez Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
  każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie
  podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim
  bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu,
  może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
  techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
  Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały
  legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi,
  podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy
  dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej
  Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i
  stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona
  w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
  Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie
  Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa
  sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie
  wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza
  kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści
  wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy
  nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na
  stronie internetowej Sklepu,
  c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
  zamieszkania oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest
  każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez
  poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy
  sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa
  sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za
  pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi
  potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na
  potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres
  poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża
  zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o
  odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres
  poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres
  wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. dostarczone do Paczkomatu;
  c. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych
  potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia
  obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
  oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
  bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym
  przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru
  osobistego Sprzedawcy);
  c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
  realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez
  Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś
  wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany
  dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem
  stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie
  stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o
  świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na
  adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
  od Umowy;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
  krótki termin przydatności do użycia;
  e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
  upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
  kontroli;
  h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
  te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
  niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o
  prenumeratę;
  j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku
  których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania
  naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
  l. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
  okres świadczenia usługi;
  m. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
  Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
  wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa
  w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach
  konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co
  strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
  tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
  czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać
  się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
  dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
  przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o
  prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną
  zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest
  wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego
  Regulaminu, należy kierować na adres Polemika Agnieszka Leśniak , ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz, na
  adres poczty elektronicznej: sklep@polemika.com.pl, numer telefonu +48 690 970 600.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to
  możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w
  pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej
  otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie
  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
  Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Polemika Agnieszka Leśniak , ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900
  Rawicz, na adres poczty elektronicznej: sklep@polemika.com.pl, numer telefonu +48 690 970 600.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
  zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej
  otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
  niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na
  jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
  przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
  sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
  Klientem a Sprzedawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
  Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz
  przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
  intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do
  formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
  określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy
  oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
  Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
  przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz
  inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na
  stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci
  posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany
  przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia
  ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
  obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
  Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje
  rozwiązaniem Umowy.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
Formularz reklamacji towaru
Formularz reklamacji świadczenia usług
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Formularz odstapienia od umowy sprzedaży