REGULAMIN KONKURSU „LOVING IS SHARING”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Loving is sharing” (zwany dalej: „Konkursem”), jest organizowany przez Agnieszkę Leśniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Polemika Agnieszka Leśniak, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz, NIP 9291709416, REGON 301331327, BDO 000281178 (zwanej dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako: ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”), w zakładce „Regulamin”.
 7. W zakresie w jakim organizowany Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem serwisu internetowego Instagram.com (dalej jako: ,,Instagram”), Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem serwisu Instagram. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia Instagram z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
 3. Uczestnik Konkursu musi posiadać niefikcyjne konto (profil) w serwisie Instagram.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy oraz współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

III.  ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 01.02.2024 roku, godziny 10:00 do dnia 10.02.2024 roku, godziny 23:59.
 2. W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Konkursie (dalej zwane: „Zgłoszeniem konkursowym”) Uczestnik zapoznaje się z Regulaminem oraz wykonuje Zadanie konkursowe.
 3. Zadanie konkursowe polega na umieszczenia na swoim profilu w serwisie Instagram postu (dalej jako: „Post”, w którym Uczestnik samodzielnie interpretuje hasło „Loving is sharing” (dalej jako: „Hasło konkursowe”).
 4. Post, o którym mowa w ppkt. 3 powinien:
  • mieć charakter zdjęcia (dalej jako „Zdjęcie”) lub filmu video (dalej jako: „Rolka”);
  • zawierać oznaczenie profilu Organizatora w serwisie Instagram, tj: „@polemika_kosmetyki”
  • zostać opisany za pomocą hashtagu „#PolemikaSharesLove”
 5. Treść przedstawiona w Poście powinna być wyrazem indywidualnej i twórczej interpretacji Hasła konkursowego przez Uczestnika i być zrealizowane zgodne z tematyką Konkursu, jak również z twórczą wizją oraz pomysłem danego Uczestnika.
 6. Uczestnik Konkursu może wykonać Zadanie konkursowe jeden raz.
 7. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 8. Zgłoszenie konkursowe oraz wszelkie inne czynności podejmowane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą ponadto:
  • zawierać antyreklamy Organizatora, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
  • naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,
  • zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • zawierać treści wulgarnych,
  • zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,
  • nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  • zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.
 9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa Organizator, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
 10. Zgłoszenia konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków udziału w Konkursie, np. wymogów dotyczących wieku), a także Zgłoszenia konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli swoje Konto w serwisie Instagram, które używane było przez Uczestnika do opublikowania Zgłoszenia konkursowego lub usunęli Post dodany w trakcie trwania Konkursu – nie biorą udziału w Konkursie.

 

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby (dalej zwanych: „Zwycięzcami”).
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych, w szczególności w postaci imienia i nazwiska, nicku w Serwisie Instagram, zostanie opublikowana nie później niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od zakończenia Konkursu, w poście opublikowanym na fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie Instagram, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami również za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez narzędzia udostępniane przez Instagram.
 3. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najciekawszych Zgłoszeń konkursowych. Kryterium wyboru Zwycięzców będzie oryginalność, pomysłowość i kreatywność w interpretacji Hasła konkursowego.
 4. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 5. Nagrodami ww Konkursie (dalej jako: ,,Nagroda”) są:
  • za zajęcie I miejsca: krem antyoksydacyjny, peeling – maska, krem pod oczy, serum produkowane przez Organizatora (o  łącznej wartości 458 zł brutto);
  • za zajęcie II miejsca: krem antyoksydacyjny, krem do rąk, balsam produkowane przez Organizatora (o łącznej wartości 262 zł brutto);
  • za zajęcie III miejsca: krem do rąk, balsam produkowane przez Organizatora (o łącznej wartości 143 zł brutto).
 6. Nagroda w Konkursie może podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzach. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.

V. DANE OSOBOWE

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VI.
 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia konkursowego, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu konkursowym, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
  • prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  • wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
  • prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  • prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  • prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu lub w Rolce, a fotografia została wykonana samodzielnie przez Uczestnika i prezentuje jego wizerunek.

VII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz lub w formie wiadomości e-mail na adres
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:
  • komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • posiadanie aktywnego konta (profilu) w serwisie społecznościowym Instagram i zalogowanie się do tego konta.
 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie Serwisu Konkursowego co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulamin portalu Instagram.com.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Organizator informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Agnieszka Leśniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polemika Agnieszka Leśniak, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz, NIP 9291709416, REGON 301331327, BDO 000281178

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

poczty tradycyjnej: ul. 17 Stycznia 43, 63 – 900 Rawicz

poczty elektronicznej: sklep@polemika.com.pl

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim profilu w serwisie Instagram, przede wszystkim nick i wizerunek)

– dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Instagram,

– dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. nr telefonu, adres e-mail.

Źródło pochodzenia danych osobowych W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH (np. Z SERWISU Instagram)

Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Instagram, którego Administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych OTRZYMANYCH OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH (np. Z SERWISU Instagram)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej nick, wizerunek Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
organizacja konkursów nick, wizerunek art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, KTÓRE PRZEKAZAŁA pANI/pAN ADMINISTRATOROWI

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
wyłonienie zwycięzców konkursów i wydanie nagród nick, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na wyłonieniu zwycięzców i wydaniu nagród konkursowych
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez:

w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez 3 lata od dnia zakończenia Konkursu do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe),

w przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych,

w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne, marketingowe, księgowe, serwisy społecznościowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);

żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: sklep@polemika.com.pl.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Platforms Inc.

Meta Platforms Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233